Noteikumi

SOKOPASTS.LV lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.sokopasts.lv, turpmāk - sokopasts.lv, lietošanas kārtību.

1.2.   SIA FRESH ONE, reģistrācijas Nr. 44103058743, adrese: Dārza8-40, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, turpmāk – ŠOKO PASTS, nodrošina sokopasts.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas sokopasts.lv. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem sokopasts.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas sokopasts.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs iegādājas preces sokopasts.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā sokopasts.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt sokopasts.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, ŠOKO PASTS ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam sokopasts.lv.

1.7.   ŠOKO PASTS patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties sokopasts.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   ŠOKO PASTS patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties sokopasts.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos sokopasts.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē sokopasts.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar ŠOKO PASTS Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē sokopasts.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu sokopasts.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu sokopasts.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, ŠOKO PASTS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā sokopasts.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt ŠOKO PASTS personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

 

2.4. Reģistrējoties sokopasts.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to ŠOKO PASTS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti sokopasts.lv sadaļā - Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. ŠOKO PASTS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. ŠOKO PASTS apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot ŠOKO PASTS partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

 

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp ŠOKO PASTS un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti sokopasts.lv datu bāzē.

3.3. ŠOKO PASTS piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja ŠOKO PASTS neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, ŠOKO PASTS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ ŠOKO PASTS nevar nodrošināt interneta veikalā sokopasts.lv iegādātās preces piegādi, ŠOKO PASTS apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, ŠOKO PASTS atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

 

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā sokopasts.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar kredītkarti (pasūtot preci);

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, ŠOKO PASTS S to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājs iesniedz ŠOKO PASTS rakstveida iesniegumu, norādot bankas konta numuru, uz kuru ŠOKO PASTS jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

 

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. ŠOKO PASTS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas Latvijas teritorijā; Eiropa – līdz 1 nedēļai, citur – līdz 1 mēnesim.

5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, ŠOKO PASTS ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt ŠOKO PASTS jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā ŠOKO PASTS neatmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci.

 

6.   Preces kvalitāte

6.1.  Visu sokopasts.lv īpašības ir norādītas preces aprakstā. sokopasts.lv nodrošina sokopasts.lv veikalā pārdodamo galveno īpašību (iepakojums, šokolāde, svars u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām.

6.2.  sokopasts.lv produktam tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija, derīguma termiņš.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ŠOKO PASTS par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz ŠOKO PASTS divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai ŠOKO PASTS veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt ŠOKO PASTS bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada ŠOKO PASTS izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai ŠOKO PASTS attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, ŠOKO PASTS var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai ŠOKO PASTS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt ŠOKO PASTS gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu ŠOKO PASTS uz adresi Dārza 8-40, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas ŠOKO PASTS sniedz Lietotājam atbildi.

 

7.   Informācijas apmaiņa

7.1. ŠOKO PASTS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti sokopasts.lv sadaļā - Kontakti.

 

8.   Atbildība

8.1. ŠOKO PASTS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai sokopasts.lv lietošanas kārtībai.

8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

8.3. sokopasts.lv nav atbildīgs par sokopasts.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

8.4. ŠOKO PASTS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus ŠOKO PASTS saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ŠOKO PASTS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

9.  Citi noteikumi

9.1. Attiecības starp Lietotāju un ŠOKO PASTS regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar ŠOKO PASTS klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.