Privātuma politika.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” (turpmāk arī – ŠOKO PASTS).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (ŠOKO PASTS) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu ŠOKO PASTS mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE", reģ. Nr. 44103058743, juridiskā adrese: Dārza 8-40, Priekuļi Priekuļu novads, LV-4126.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras ŠOKO PASTS vārdā un atbilstoši ŠOKO PASTS norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. ŠOKO PASTS apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus ŠOKO PASTS pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. ŠOKO PASTS apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai ŠOKO PASTS e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde ŠOKO PASTS jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta reģistrācijai ŠOKO PASTS e-veikalā ŠOKO PASTS atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.4. ŠOKO PASTS e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – ŠOKO PASTS var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. ŠOKO PASTS publicitātes veicināšanai ŠOKO PASTS rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, citi pasākumi) ŠOKO PASTS var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. ŠOKO PASTS iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. ŠOKO PASTS iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta reģistrācijai ŠOKO PASTS e-veikalā un piekļuves ŠOKO PASTS e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma ŠOKO PASTS e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par ŠOKO PASTS e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.3. e-pasts – ŠOKO PASTS jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves ŠOKO PASTS e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami ŠOKO PASTS e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu ŠOKO PASTS e-veikalā;

4.2.4. fotoattēls – ŠOKO PASTS publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. ŠOKO PASTS informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus ŠOKO PASTS piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā ŠOKO PASTS iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem DOUGLAS veikalos, ja klients tam ir piekritis.

 

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. ŠOKO PASTS veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida ŠOKO PASTS ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt ŠOKO PASTS piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Ierodoties ŠOKO PASTS rīkotajā publicitātes pasākumā, kurā ŠOKO PASTS publicitātes veicināšanas nolūkos plānos veikt fotografēšanu, Klients pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, ŠOKO PASTS ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.2. ŠOKO PASTS apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr ŠOKO PASTS ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

 

6. Personas datu saņēmēji

6.1. ŠOKO PASTS, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, ŠOKO PASTS izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri ŠOKO PASTS vārdā un atbilstoši ŠOKO PASTS norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas ŠOKO PASTS S vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza ŠOKO PASTS pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. ŠOKO PASTS sīkdatņu politika

 

7.1. ŠOKO PASTS mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. ŠOKO PASTS izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas ŠOKO PASTS mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām ŠOKO PASTS mājaslapā.

7.3. DOUGLAS ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit:

Links uz sīkdatņu politiku

 

8. Klienta tiesības saistībā ar ŠOKO PASTS veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt ŠOKO PASTS, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot ŠOKO PASTS izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), ŠOKO PASTS nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka ŠOKO PASTS ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt ŠOKO PASTS šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz ŠOKO PASTS e-pastu info@sokopasts.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz ŠOKO PASTS juridisko adresi: Dārza 8-40, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no ŠOKO PASTS veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret ŠOKO PASTS veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt ŠOKO PASTS veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu ŠOKO PASTS kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt ŠOKO PASTS:

8.4.1. izsniegt ŠOKO PASTS rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir ŠOKO PASTS rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no ŠOKO PASTS informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām ŠOKO PASTS ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar ŠOKO PASTS veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. ŠOKO PASTS var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas ŠOKO PASTS mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.